بریم مربیان ما را ببینیم.آنها بخوبی می دانند که چه کاری انجام دهند